ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo

»Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu«
Ljubljana, Smelt-GIO,
20. - 22. oktober 1999


P r o g r a m

Sreda, 20.oktober  
8.30-9.30 registracija
9.30-11.00 pozdravni govori, podelitev nagrad in priznanj
11.00-11.30 odmor
11.30-13.00 Vabljeni referati
(moderator: Ivan Kanič)
dr. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede, »Sodobni izzivi profesionalizmu«
Giuseppe Vitiello, Evropska skupnost, »National information policy and planning and the global context«
dr. Martin Žnideršič, FF – Oddelek za bibliotekarstvo, »Formalno izobraževanje in kakovost dela knjižničarjev«
13.00-14.30 kosilo
14.30-17.00 PONUDBA KNJIŽNIČNIH STORITEV
(moderatorka: Smiljana Pejanovič)
Zdenka Petermanec, dr. Boris Snoj: »Kakovost knjižničnih storitev – prepustimo sodbo uporabnikom!«
mag. Alenka Kavčič Čolić: »Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja«
dr. Matjaž Žaucer: »Zunanje izvajanje dejavnosti za knjižnice«
Jadranka Matić Zupančič: »Potrebe gluhih in naglušnih kot izhodišče za oblikovanje storitev javne knjižnice«
  odmor
  Barbara Kovář: »Predstavimo se javnosti : splet kanalov komuniciranja v splošni knjižnici«
Sabina Fras: »Odnosi z javnostmi - organiziran pristop k oblikovanju identitete knjižnice«
Karmen Štular Sotošek: »Zaposleni v »prvih vrstah« kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah«
17.00-17.30 odmor
17.30-19.30 ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU – okrogla miza
(moderator: mag. Lenart Šetinc)
20.00 večerja (Smelt-GIO, preddverje)
Četrtek, 21.oktober  
9.15-11.30 IZOBRAŽEVANJE BIBLIOTEKARJEV IN NAČRTOVANJE PROFESIONALNE KARIERE
(moderatorka: mag. Melita Ambrožič)
dr. Jadranka Lasić-Lazić, mag. Aida Slavić: »Profesionalno obrazovanje knjižničara: teorijska uporišta i praktični problemi«
dr. Alenka Šauperl, dr. Jerry D. Saye: »Library and information science education programes in the United States: A look back at the past twenty-years and plans for the next decade«
Polona Vilar: »Izobraževanje in kariera bibliotekarjev in informacijskih specialistov v Veliki Britaniji«
dr. Irena Marinko: »Izobraževanje bibliotekarjev za kariero v gospodarstvu«
Maja Božič, Urška Fabjan, Mojca Trtnik, Veronika Potočnik: »Razmišljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva o bodoči profesionalni karieri«
Violetta Botazzo: »Novi poklici v knjižnično-informacijski sferi«
11.30-12.00 odmor
12.00-13.30 RAZISKOVALNO DELO IN RAZISKOVALNE METODE V KNJIŽNIČARSTVU
(moderatorka: dr. Maja Žumer)
dr. Primož Južnič: »Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu«
Pierre Marie Belbenoit Avich: »Evolving research tools: A new approach using the full text of documents«
dr. Tatjana Aparac Jelušić: »Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske: pokušaj usporedne analize znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu«
dr. Darja Piciga: »Raziskovalne metode v preučevanju uporabnikov«
13.30-15.00 kosilo
15.00-17.00 VLOGA BIBLIOTEKARJA PRI RAZISKOVALNEM DELU V ŠOLI
(moderator: dr. Primož Južnič)
Majda Steinbuch: »Vloga šolskega knjižničarja pri uvajanju dijakov v raziskovalno delo na gimnaziji«
Milena Bon: »Vloga bibliotekarja pri raziskovalnem delu v šoli«
mag. Dinka Kovačević: »Istraživanje u školskoj knjižnici: prvi koraci u osamostaljivanju učenika i sudjelovanju u vlastitom obrazovanju«
mag. Jasmina Lovrinčević: »Novi oblici učenja i kako im školska knjižnica može odgovoriti – partnerstvo u istraživanju«
Lenka Perko: »Raziskovalno delo mladih v Ljubljani in knjižničarji«
Marija Debevc: »Analiza navajanja literature v seminarskih nalogah dijakov«
15.00-17.00 SKUPŠČINA ZBDS Z VOLITVAMI NOVIH ORGANOV (sejna soba WTC)
17.00-17.30 odmor
17.30-19.00 ETIČNI KODEKS V KNJIŽNIČARSTVU – okrogla miza
(moderator: dr. Jože Urbanija)
dr. Ivan Rebernik: »Knjižničar sem, torej se ukvarjam s čim? : knjižničarjev profesionalni, kulturni in človeški profil«
dr. Jože Urbanija: »Motivacijske razsežnosti etičnega kodeksa«
dr. Vladimir Sruk: »Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije«
Mateja Griljc: »Etičnost profesionalnega odnosa do funkcionalno oviranih uporabnikov«
17.15-20.00 AKTUALNA PROBLEMATIKA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV: MED STROKO IN ŠOLSKO ZAKONODAJO – okrogla miza
(Predavalnica 212 na PEDAGOŠKI FAKULTETI, Kardeljeva ploščad 16 )
(moderatorka: Nataša Kuštrin-Tušek)
Ivan Markovič, Marco Apollonio: »Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole: bibliopedagogika ali bibliodemagogija«
Petek, 22. oktober  
9.00-11.30 ORGANIZIRANOST KNJIŽNIČARSTVA
(moderatorka: Eva Kodrič-Dačić)
mag. Melita Ambrožič, Jelka Kastelic: »Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke«
mag. Dubravka Stančin Rošić: »Utjecaj i uloga društva u razvoju hrvatskog knjižničarstva«
mag. Maria Seissl: »Publishing activities of the Austrian Library Association«
dr. Srečko Jelušić: »Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo: nepotrebne djelatnosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti«
mag. Neda Ćukac: »Kantonalni bibliotečki zakoni u federaciji Bosni i Hercegovini : jedinstvene osnove i različitosti«
11.30-12.00 odmor (kava in sendviči)
12.00-12.50 PLENARNI DEL POSVETOVANJA (poročila, sklepi in priporočila)
Poročilo o volitvah v organe ZBDS
13.00-20.00 Izlet :
Radensko polje, Krka, Stična, Selo pri Šentvidu ali
Županova jama, Stična, Selo pri Šentvidu

Programski odbor:

dr. Jože Urbanija, dr. Primož Južnič, Stanislav Bahor, Smiljana Pejanovič, mag. Lenart Šetinc, mag. Melita Ambrožič.

Organizacijski odbor:

Smiljana Pejanovič in člani predsedstva DBL, Stanislav Bahor, Lili Hubej.

Sponzorji posvetovanja:

Sponzor I

 • ZELINKA & SINOVI INŽENIRING, CONSULTING IN TRGOVINA d.o.o., Ljubljana
 • NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Ljubljana

Sponzor II

 • SWETS & ZEITLINGER GmbH, Frankfurt am Main
 • MINERVA, Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH, Dunaj
 • EXPO Art d.o.o., Ljubljana
 • DZS d.d., Ljubljana

Sponzor III

 • MARKOM d.o.o., Ljubljana
 • Jezikovna šola Rossana d.o.o., Logatec
 • KRKA, Tovarna zdravil p.o., Novo mesto
 • LB, Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
 • LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov d.d., Ljubljana
 • Ljubljanske mlekarne d.o.o., Ljubljana
 • MERCATOR-Pekarna Grosuplje
 • Žito, Poslovni sistem d.o.o., Ljubljana
 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845