ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Majda Steinbuch
Zavod RS za šolstvo, OE Maribor

Utemeljitev nagrade:

Majda Steinbuch je objavila serijo člankov o vključevanju šolske knjižnice v šolski kurikul.

V Zborniku prispevkov posveta »Kurikul kot proces in razvoj«, je objavila članek z naslovom Knjižnična informacijska znanja – šolska knjižnica podpira učenje in poučevanje. V članku je prikazan razvoj šolskih knjižnic v Sloveniji s poudarkom na pedagoških nalogah in dejavnostih. Šolska knjižnica se le počasi integrira v vzgojno-izobraževalni proces. Ob izvajanju informacijskega opismenjevanja v knjižnici se kažejo značilnosti in pomanjkljivosti slovenskega šolstva. Med cilji kurikularne prenove je tudi medpredmetno povezovanje in sodelovanje ter timski pristop k poučevanju. Pri posodabljanju učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji, ki trenutno poteka v Sloveniji, bo zato treba nameniti večjo pozornost medpredmetnim povezavam.

V reviji Šolska knjižnica je leta 2007 objavila dva članka, in sicer Razredna knjižnica in Šolska knjižnica v kurikulu : knjižnično informacijsko znanje kot kurikularna tema v posodobljenih učnih načrtih. V člankih poudarja, da se lahko usposabljanje uporabnikov za samostojno uporabo knjižnic, njihovega gradiva in informacijskih virov najbolj učinkovito izvaja v okviru raziskovanja določene teme pri pouku predmetov in drugih dejavnosti, ob aktivni vlogi šolske knjižnice.

V Zborniku del XX. poletne šole šolskih knjižničarjev Republike Hrvaške, ki je s temo Sodelovanje v informacijski družbi z ozirom na potrebe šolskega knjižničarstva potekala leta 2008 v Opatiji, je objavila članek Vključenost dejavnosti šolske knjižnice in knjižničnega informacijskega znanja v učne načrte predmetov. V članku je poudarila ključni pomen posodobitve na ravni povezovanja predmetov in disciplin in posodobitve na ravni kroskurikularnih tem za integracijo šolske knjižnice v kurikul. Za posodobitve na ravni povezovanja predmetov in disciplin je odločujoč globalni pristop, ki spodbuja celostno učenje in poučevanje.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845