ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Dragica Turjak

Utemeljitev nagrade:

Pod vodstvom Dragice Turjak je postala Mariborska knjižnica ena od nosilk razvoja slovenskega knjižničarstva. S specialistično nalogo za pridobitev strokovnega naziva bibliotekar specialist je želela prikazati pomen menedžmenta za neprofitni sektor s primerom notranje organizacije in upravljanja kadrov v splošni knjižnici.

V svoji nalogi z naslovom Organizacija  dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici navaja, da je bil cilj reorganizacije dela izboljšanje učinkovitosti notranje organizacije, dvig kakovosti procesov dela, izboljšanje komunikacije, povečanje motivacije med zaposlenimi in izboljšanje  organizacijske klime. Skoraj hkrati z reorganizacijo dela so v knjižnici začeli vzpostavljati tudi sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000, ki so ga zastavili projektno in vanj pritegnili večino zaposlenih. Z osvojitvijo certifikata kakovosti se je knjižnica zavezala k vzdrževanju dosežene ravni in tudi k nenehnemu dvigu kakovosti in izboljšavam. Organizacijska shema Mariborske knjižnice je bila narejena za dano mrežo knjižnic in kadrovske zmožnosti. Ker je zastavljena fleksibilno, bi jo lahko ob spremenjenih pogojih prilagodili. Ugotavlja, da je potrebno sprotno spremljanje delovanja vseh notranjih procesov dela, saj je knjižnica živ organizem, ki se mora spreminjati in prilagoditi zahtevam okolja in uporabnikov. Specialistično nalogo je zasnovala sistematično in svoje ugotovitve strnila v naslednja poglavja: splošno o knjižnici, uporabniki knjižnice in njihove potrebe, uporabniške storitve knjižnice, organizacija dostopnosti knjižničnih storitev, organizacija dela in upravljanje kadrov. Obrazložila je poslanstvo, cilje, naloge in dejavnosti knjižnice. Nalogo je opremila s številnimi prilogami, ki prispevajo k večji preglednosti.

Ugotovitve specialistične naloge so lahko vodjem knjižnic v pomoč pri načrtovanju notranje organizacije, upravljanju kadrov in pri pripravi sistemizacije.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845