ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


Alja Bratuša, Tatjana Krajnc Barič

Utemeljitev nagrade:

Alja Bratuša, ki je zaposlena v Knjižnici Osnovne šole Polzela, in Tatjana Krajnc Barič, ki je zaposlena v knjižnici Osnovne šole Petrovče, sta objavili tri članke, ki so nastali na podlagi njunega diplomskega dela.

Naslov prvega članka je Informacijsko opismenjevanje v 8. razredu – priložnost za evalvacijo dela šolskega knjižničarja. Avtorji članka so Alja Bratuša, Tatjana Krajnc Barič, Primož Južnič in Darja Kobal Grum. V članku, ki je bil objavljen leta 2005 v številki 1/2  revije Šolska knjižnica na straneh 2 do 12,  avtorji članka ugotavljajo, da lahko šolska knjižnica s svojimi programi izboljšuje informacijsko pismenost učencev in se z njimi vključuje v prizadevanja za vseživljenjsko učenje. Na osnovnih šolah Petrovče in Polzela so v šolskem letu 2004/2005 opravili raziskavo, v kateri so spremljali proces informacijskega opismenjevanja pri izdelavi seminarske naloge v osmem razredu devetletne osnovne šole. Izsledki raziskave bodo vodilo za pripravo programov informacijskega opismenjevanja v prihodnje.

Naslov drugega članka je Aktivne metode pouka tudi v šolski knjižnici – primer programa KIZ za izdelavo seminarske naloge v 8. razredu devetletne osnovne šole. Avtorici članka sta Alja Bratuša in Tatjana Krajnc Barič. V članku, ki je bil objavljen leta 2005 v številki 1/2 revije Šolska knjižnica na straneh 36 do 43, avtorici predstavljata izvedbo programa usposabljanja za izdelavo seminarske naloge v 8. razredu osnovne šole in dodajata mnenja učiteljev in učencev o izvedenem usposabljanju v šolskem letu 2004/2005.

Naslov tretjega članka je Izobraževanje učiteljev za informacijsko opismenjevanje učencev. Avtorice so Alja Bratuša in Tatjana Krajnc Barič ter Sabina Burkeljca in Maja Bubik. Članek je bil objavljen leta 2006 v reviji Šolska knjižnica štev. 1, str. 31 do 35. Avtorice članka ugotavljajo, da imamo, ko govorimo o uporabnikih šolske knjižnice, največkrat pred očmi le učence. Poudarjajo, da moramo učenje uporabe knjižnice načrtovati tako za učence kot tudi za učitelje, saj so učitelji zgled učencem. Prikazujejo izvedbo projekta Izobraževanje izobraževalcev, v katerem so si za cilj postavile usposobiti strokovne delavce, ki bodo delovali kot učitelji učiteljev.

Naslov diplomske naloge avtoric Alje Bratuša in Tatjane Krajnc Barič je Knjižnična informacijska znanja za vseživljenjsko učenje v 8. razredu devetletne osnovne šole. Diplomsko nalogo, ki obsega 122 f. sta zagovarjali leta 2005. Mentor je bil dr. Primož Južnič, somentorica je bila dr. Darja Kobal Grum.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845