ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


TEREZA POLIČNIK-ČERMELJ

Tereza Poličnik-Čermelj je rojena v Podvolovljeku. Diplomirala je leta 1982 na Pedagoški akademiji v Ljubljani iz knjižničarstva in srbohrvaškega jezika. Naziv univerzitetna diplomirana bibliotekarka je pridobila leta 1999, ko je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za bibliotekarstvo z nalogo »Podoba knjižničarja Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.« Strokovni naziv bibliotekarka specialistka si je pridobila s specialistično nalogo Oprema knjižničnega gradiva v NUK. Prve izkušnje iz knjižničarstva je pridobivala v Knjižnici Kamnik, nato se je zaposlila v NUK, in sicer v Kartografski in slikovni zbirki, kasneje pa je kot nadzornica v Veliki čitalnici skrbela za postavitev aktualnega referenčnega gradiva in opravljala naloge informatorja. Danes dela v Službi za pridobivanje knjižničnega gradiva. V sodelovanju z IZUM je oblikovala vrsto strokovnih praktičnih in uporabnih novosti na svojem delovnem področju, ki služijo številnim knjižničarjem v različnih vrstah slovenskih knjižnic. Sodelovala je v več delovnih skupinah in kreirala prve bibliografske zapise za tuje monografske publikacije, ki jih je NUK pridobil z nakupom, zamenami ali z darovi.
Od leta 1993 je sodelovala pri izobraževanju na začetnih tečajih COBISS kot predavateljica o lokacijskih podatkih, pozneje kot predavateljica na tečajih za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS. Predavala je o pridobivanju gradiva, inventarizaciji, opremi knjižničnega gradiva in odpisu ter o podobi knjižničarja. Nekaj prispevkov je prevedla v srbohrvaški jezik. Še vedno preverja znanje hrvaškega jezika na bibliotekarskih izpitih.
Obiskala je več knjižnic v tujini, zlasti nacionalnih knjižnic. Na področju nabave je sodelovala na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer je predstavljala publicistično dejavnost NUK. Na tujih knjižničnih sejmih v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu in Frankfurtu je izbirala «sloveniko« ter temeljno tujo literaturo za izpopolnitev knjižnične zbirke NUK.
Aktivno je sodelovala tudi pri pripravi Zakona o obveznem izvodu publikacij (2006), pri njegovih spremembah in dopolnitvah (2009) ter pri pripravi Pravilnika za hranjenje, uporabo in izločanje obveznih izvodov (2007). Sodelovala je tudi pri projektu o izločanju in odpisovanju knjižničnega gradiva ter pri pripravi priročnika in navodil. Koordinacija preverjanja in izbiranja gradiva, svetovanje knjižnicam in priprava gradiva za knjižnično zbirko NUK zahtevajo njeno popolno predanost delu. Sodelovanje z mladimi bibliotekarji, študenti in mentorstvo prostovoljcem je prav tako eno izmed njenih poslanstev.

Utemeljitev priznanja:
Tereza Poličnik-Čermelj je na svojem delovnem mestu dosegla nadpovprečne delovne rezultate. Njeno strokovno udejstvovanje je osredotočeno na inventarizacijo in opremo knjižničnega gradiva. Sodelovala je pri razvoju aplikacij na področju lokacijskih podatkov COBISS3 (priprava inventarne knjige in lokacijskih podatkov) in je ena izmed redkih strokovnjakov na tem področju. V delovni proces je uspešno uvedla novosti iz številnih izobraževalnih tečajev in pri tem pokazala veliko samoiniciativnosti in inovativnosti. Sodelovala je pri pripravi in vnosu podatkov v katalog serijskih publikacij, retrospektivnem vnosu za potrebe izposoje in projektu obdelave raziskovalnih nalog. Je avtorica in soavtorica nekaj temeljnih strokovnih monografij in več znanstvenih, strokovnih in poljudno-strokovnih prispevkov.
Njeno delo obsega tudi koordinacijo opreme gradiva, s poudarkom na starem gradivu in novih medijih. Z izrednim čutom za ohranitev nacionalne pisne kulturne dediščine se je v sodelovanju s strokovnjaki restavratorske delavnice v NUK posvetila tudi postopkom in materialom za neškodljivo tehnično opremo gradiva.
V svoji bogati strokovni karieri je pridobila več strokovnih nazivov in kvalifikacij. Rezultati njene specialistične naloge so temeljili na racionalizaciji postopkov in poenotenju tehničnega opremljanja knjižničnega gradiva v NUK. Hkrati so bili tudi vodilo za tovrstno delo v sorodnih ustanovah, ki hranijo arhivsko in dragoceno gradivo.
Tereza Poličnik-Čermelj prevaja zahtevna strokovna bibliotekarska besedila iz hrvaškega in v hrvaški jezik. Aktivno sodeluje pri strokovnem pedagoškem delu s predavanji in delavnicami s svojega področja in pri številnih projektih. Bila je tudi mentorica pri specialističnem delu.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845