ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


mag. TILKA JAMNIK

Mag. Tilka Jamnik, rojena Ljubljančanka, je diplomirala iz primerjalne književnosti in francoščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1995 je opravila specializacijo na področju bibliopedagogike in zanjo prejela nagrado Kalanovega sklada. Leta 2001 je magistrirala na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete z delom: Vloga sodobnega knjižničnoinformacijskega centra pri motiviranju za branje.
Preden je leta 1989 stopila v svet knjižničarstva, je bila 12 let zaposlena v službi za študij programa na RTV Ljubljana. Potem je vodila enoto Pionirske knjižnice, bila tudi pravljičarka in vodja nacionalnih dejavnosti za mlade v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Njeno strokovno področje obsega mladinsko književnost in knjižničarstvo ter motiviranje za branje. Nagrajenka ima bogato strokovno bibliografijo.
Je aktivna članica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, predsednica Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost), podpredsednica Društva BraIna značka Slovenije, članica upravnega odbora Bralnega društva Slovenije ter Mednarodne bralne zveze (IRA). Je tudi članica strokovne komisije za bralno kulturo Javne agencije za knjigo RS (JAK). Bila je članica mnogih žirij ter uredniških in časopisnih svetov. Sedaj je uradno upokojena, a njen strokovni zanos živi aktivno še naprej.

Utemeljitev nagrade:
Mag. Tilka Jamnik je ena najbolj prodornih mladinskih knjižničark na Slovenskem ter neumorna izvajalka delavnic za knjižničarje, učitelje in starše pri promociji družinske pismenosti, ki je temelj bralne in informacijske pismenosti, knjižne, književne in knjižnične vzgoje. Njen prispevek pri izobraževanju knjižničarjev in uporabnikov knjižnic je izjemen. Kot poznavalka mladinske književnosti, kot mladinska knjižničarka in kot promotorka branja je 22 let sodelovala v Pionirski knjižnici, razvijala in izvajala različne bibliopedagoške oblike in nacionalne bralne projekte; sodelovala je z mladinskimi oddelki splošnih knjižnic in s šolskimi knjižnicami ter z drugimi akterji na področju branja, predvsem z Društvom Bralna značka Slovenije, z Bralnim društvom Slovenije, s Slovensko sekcijo IBBY, v mednarodnem prostoru pa z IBBY in IRA. Delovala je lokalno, na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru.
Njeno strokovno delo lahko strnemo v tri obsežne sklope:

  • Kot pravljičarka je mag. Tilka Jamnik razvila »igralno uro s knjigo« kot sodobno bibliopedagoško obliko v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju. Izdala je priročnik Knjižna vzgoja otrok v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju (Zavod RS za šolstvo in šport, 1994). S tem je vplivala na delo mladinskih oddelkov splošnih knjižnic in šolskih knjižnic po vsej Sloveniji, vplivala je na posodobitev knjižne vzgoje otrok v vrtcih in v prvih razredih osnovne šole v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in v šolah dopolnilnega pouka slovenščine med otroki Slovencev po svetu. Z novostjo je stroko aktivno seznanjala ne le v praksi, marveč tudi na posvetovanjih in seminarjih za knjižničarje in vzgojitelje, učitelje ter mentorje branja, objavljala je strokovne članke, sodelovala v državnih komisijah Ministrstva za šolstvo (za kurikularno prenovo predšolske vzgoje in šolske knjižnice) idr., sodelovala pri učbenikih slovenščine za prvo triletje osnovne šole pri založbi Mladinska knjiga. Stroko je predstavljala tudi na mednarodnih konferencah in jo doma ves čas plemenitila z izkušnjami iz mednarodnega prostora.

  • V letih 1992-1998 je nagrajenka vodila enoto Pionirske knjižnice kot osrednjo mladinsko knjižnico v Sloveniji, krepila je mrežo mladinskih oddelkov splošnih knjižnic v Sloveniji, spodbujala sodelovanje s šolskimi knjižnicami ter razvoj novih oblik dela z mladimi bralci, obenem pa je Pionirsko knjižnico predstavljala v mednarodnem prostoru in s konferenc ter kongresov prinašala vanjo in v mrežo slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic vedno nove spodbude. Kot vodja nacionalnih dejavnosti za mlade v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo je v letih 1998-2010 razvijala projekte in oblike, ki so utrjevali knjižnico kot prostor branja v najširšem pomenu. V sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS je s sodelavci izvedla raziskavo Razvoj bralnih zmožnosti z braIno značko. Kot poznavalka mladinske književnosti in različnih oblik motiviranja za branje otrok je razvijala bralne projekte, predvsem sta to Slovenski knjižni kviz, kasneje Mega kviz, in Moja najljubšo knjiga, nagrada po izboru mladih bralcev. Aktivno je sodelovala pri strokovni pripravi priporočilnih oz. tematskih seznamov mladinskih knjig idr. V sodelovanju z Mladinsko knjigo je pripravljala in vodila knjižne čajanke v 12 slovenskih krajih oz. bralni krog za starejše bralce. Redno je obiskovala mednarodni sejem otroških knjig v Bologni in s Knjigarno Konzorcij sodelovala pri pripravi razstave Bologna po Bologni, ki je bila v letu 2011 devetnajsta po vrsti.

  • Mag. Tilka Jamnik je dosežke svojega bibliopedagoškega dela vsa leta predstavljala na strokovnih posvetovanjih ZBDS, splošnih in šolskih knjižničarjev, na seminarjih Bralne značke, na različnih seminarjih v Evropi, ZDA, Argentini in Avstraliji; opravila je številna predavanja o pomenu branja in kakovostnih knjig za starše, izvedla bralne delavnice z otroki in starši, knjižne čajanke za starejše (medgeneracijsko povezovanje). Njena bibliografija obsega preko 300 enot strokovnih in poljudno-strokovnih prispevkov (priročniki, delovni zvezki, referati, članki idr.).

Mag. Tilka Jamnik je kot poznavalka mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, predvsem bibliopedagogike, nesporno izrazita promotorka branja. Ogromno je storila za utrjevanje zavesti, da je knjižnica prostor, s katerim morajo biti povezana vsa prizadevanja za razvijanje bralne, knjižne in književne kulture med otroki in mladimi.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845