ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ANDREJA PLENIČAR

Višja bibliotekarka Andreja Pleničar, univerzitetna diplomirana sociologinja, je v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto zaposlena od leta 1990. Sprva je bila vodja študijskega oddelka in periodične zbirke, od leta 1995 pa je poslovna in programska direktorica knjižnice. S svojimi naprednimi idejami je že v času vodenja študijskega oddelka preraščala delo vodje. Oddelek je pod njenim vodstvom med prvimi v Sloveniji avtomatiziral izposojo. Sočasno je začela opozarjati na problematiko neustreznih prostorov, ki niso bili več primerni za gradivo, pa tudi ne za uporabnike. V vlogi direktorice knjižnice ji je uspela najbolj smiselna in racionalna rešitev – izgradnja prizidka in njegova povezava z obstoječima ter delno obnovljenima objektoma knjižnice. Kljub intenzivnemu posvečanju gradnji je uspešno opravljala tudi druge naloge. V knjižnico je uvajala novosti ter sledila razvoju in stroki. Tako je leta 2003 pod okrilje knjižnice sprejela Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) in s tem bistveno pripomogla k razširitvi ponudbe za uporabnike. Leta 2005 se je v sodelovanju z Gradsko knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca lotila organizacije dvodnevnih strokovnih srečanj z mednarodno udeležbo, ki so postala tradicionalna. Istega leta je v knjižnico uvedla izposojo s povsem novo tehnologijo RFID, ki uporabniku omogoča samostojno izposojanje gradiva. Zasluge ima tudi pri širjenju knjižnične mreže, saj so v zadnjih dveh letih na njeno pobudo pridobili kar tri nove krajevne knjižnice. To je dokaz, da odlično sodeluje z lokalno skupnostjo. Do svojih sodelavcev ima vzoren odnos, saj jih spodbuja k izobraževanju in inovacijam ter vodi z zanesljivo upravljavsko strategijo. Andreja Pleničar vsa leta aktivno deluje v bibliotekarskih strokovnih organizacijah, je članica Upravnega odbora Zveze splošnih knjižnic in več mandatnih obdobij članica Sveta direktorjev COBISS-a. Z referati sodeluje na posvetovanjih in drugih strokovnih srečanjih ter objavlja v strokovnih revijah.

Na podlagi opisanih dosežkov Andreja Pleničar prejme Čopovo diplomo za leto 2007.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845